kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Silver Psychologie is verheugd en trots als eerste zorgaanbieder door de minister van VWS te zijn aangewezen als opleidingsinstituut voor zowel het cursorische als het praktijkdeel van de opleiding tot GZ-psycholoog. Silver gaat deze opleiding meer toegankelijk maken voor medewerkers van (kleinere) zorginstellingen dan de overige opleidingsinstellingen dat tot nu toe doen.

 

Silver heeft in het verleden als praktijkopleidingsinstelling gemerkt dat de bestaande opleidingsinstellingen de opleiding vormgeven vanuit het oogpunt van een “school” en niet van een zorginstelling. De opleidingsinstellingen hebben in dit kader de FGzPt opdracht gegeven om (met name) voor het praktijkdeel van de opleiding aanvullende kwaliteitseisen op te stellen die verder gaan dan de wettelijke regels voor de opleiding. Silver heeft, net als veel andere praktijkopleiders, ondervonden dat de regelgeving die door de FGzPt werd opgesteld in de loop van de tijd steeds meer aansloot bij de organisatie van grote, geïntegreerde ggz-instellingen. Hierdoor werd het voor kleinere zorgaanbieders onmogelijk om zelfstandig een opleidingsplek voor hun medewerkers in te richten. Dit ondanks dat kleine organisaties zelfstandig kunnen voldoen aan de wettelijke eisen voor de praktijkopleiding.

 

Doordat alle bestaande opleidingsinstellingen onderling afgesproken hebben de aanvullende regels van de FGzPt toe te passen was er ook geen mogelijkheid voor praktijkopleiders hiervan af te wijken.

Inmiddels is vast komen te staan dat het niet verplicht is voor een opleidingsinstelling om de FGzPt

regelgeving te volgen. De opleidingsinstelling dient uiteraard wel aan de wettelijke eisen te  voldoen.

 

Silver heeft besloten om een aanvraag te doen bij VWS om zelf de GZ-opleiding vorm te mogen geven op een manier die meer aansluit bij de praktijk van (kleinere) zorgaanbieders. Hierbij streeft Silver naar een kwalitatief goede opleiding waarbij het belang van zorginstellingen om hun personeel de opleiding te kunnen bieden zwaar meeweegt. Deze aanvraag is op 12 april jl. door de minister van VWS goedgekeurd.

 

Silver is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de eerste opleidingsgroep die nog dit najaar zal starten. Het verkrijgen van de aanwijzing door VWS en de start van de eerste opleidingsgroep zien wij als het begin van een ontwikkelingstraject waarbij Silver de opleiding in de komende periode verder zal ontwikkelen. Hierbij zal Silver samenwerken met andere zorginstellingen die bij willen dragen aan het opzetten en uitbouwen van de opleiding. In deze doorontwikkeling hebben wij een aantal uitgangspunten:

 

  • Uitgangspunt is dat zorginstellingen hun personeel willen opleiden tot GZ-psycholoog. Silver wil daarom aansluiten bij de werkwijze van een zorginstelling zolang deze past binnen de minimale voorwaarden die Silver nodig acht om de kwaliteit van de opleiding te borgen.

Hierbij is oog voor de wensen van een werkgever om de opleiding vorm te geven. Silver heeft als opleidingsinstituut met ervaring als zorgaanbieder ook zelf zicht op wat voor werkgevers belangrijk is om een goede opleiding mogelijk te kunnen maken en kan daar met die achtergrond goed op aansluiten. 

  • De opleidingsduur: Volgens Silver past het tweejarig opleidingstraject zoals deze gebruikelijk is, niet meer goed bij de wensen van de huidige professionals/opleidelingen. Opleidelingen willen vaak niet fulltime werken, om een betere balans te kunnen maken tussen privé en werk. Daarom kiest Silver net als bij de opleiding tot klinisch psycholoog / psychotherapeut voor een 4-jarig deeltijd opleidingstraject voor de GZ-opleiding. Dat verkleint ook het risico op overbelasting van de opleidelingen, wat in de huidige opleidingen vaak een probleem blijkt. Het geeft tevens meer flexibiliteit om tijdens de opleiding op maat aanpassingen te doen in werktijden, zoals voor verlof.
  • Meer op maat maken van de GZ-opleiding: Binnen een 4-jarig traject is meer tijd en ruimte om aandacht te besteden aan gebieden waarop een opleideling zich kan ontwikkelen en verdiepen. Hierdoor kan beter aangesloten worden bij de kennis en ervaring van de opleideling en dit komt ten goede aan de kwaliteit van de opleiding. Ook is er dan meer ruimte voor het volgen van langere behandeltrajecten, wat bijdraagt aan de leermogelijkheden van complexere problematiek.
  • Een 4-jarig opleidingstraject kan aanleiding geven om het voor een werkgever eerder haalbaar te vinden om een kandidaat in opleiding te laten gaan. Dit kan ook goed passen bij een eventuele directe aansluiting aan de universiteiten, waar op dit moment in het APV programma over gesproken wordt. Hierdoor kunnen opleidelingen eerder aan de opleiding starten en eerder profiteren van hetgeen daar geleerd wordt.
  • Silver is van mening dat de lagere productienorm voor opleidelingen die door de huidige opleidingsinstellingen wordt vereist er toe leidt dat opleidelingen onvoldoende echte vlieguren maken en daarmee feitelijk niet voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. werkervaring tijdens de opleiding.
  • Ongesubsidieerd opleiden wordt door een 4-jarig traject voor werkgevers meer haalbaar.
  • Werkgevers kunnen door ongesubsidieerd en langduriger opleiden eerder en meer opleidelingen in opleiding laten gaan. Hiermee wordt het tekort aan GZ-psychologen in de toekomst verkleind.

 

Mocht u meer willen weten over samenwerkingsmogelijkheden als organisatie of mocht u interesse hebben om les te geven binnen onze opleiding, neem dan graag contact met ons op. Stuurt u dan uw mail naar opleidingen@silverpsychologie.nl.

 

Bron:
www.silverpsychologie.nl
Staatscourant 2023, 17142 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)