kinderen1 kinderen2 kinderen3 volwassenen
 

Zorgprestatiemodel (ZPM)
Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) heeft aangeraden om in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg het zorgprestatiemodel in te voeren. Dat is een model waarbij eenvoud voorop staat. Dus met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en geen onnodige administratie. 

Aan de kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd. In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Hierdoor is voor u veel sneller inzichtelijk welke rekening is ingediend bij uw verzekeraar. Voor cliënten van Silver Psychologie zullen de veranderingen alleen gelden voor cliënten die zorg krijgt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De verandering zullen niet gelden voor Kind en jeugd cliënten.


Zorgprestaties
Vanaf 2022 zijn er geen producten en dbc’s meer, maar zorgprestaties. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor u. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting.

Er zijn verschillende soorten zorgprestaties:

 1. Consulten (sessies). Dit zijn de gesprekken, fysiek of online, die een cliënt heeft met de zorgverlener. Daarnaast zijn er toeslagen voor als er iets extra nodig is bij een consult.
 2. Groepsconsulten. De cliënt praat met de zorgverlener in een groep met andere cliënten. Op dit moment is dit niet van toepassing bij Silver Psychologie, maar dit kan in de toekomst wijzigen.
 3. Verblijfdagen: Dit is niet van toepassing bij Silver Psychologie.

Soms is bij een consult iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld een tolk of evt. reistijd. Deze zorgprestaties heten ‘toeslagen’. Deze zijn op dit moment niet van toepassing van Silver Psychologie. Mocht dat in de toekomst wijzigen, dan zal dit hier op de website gecommuniceerd worden. Tot slot zijn er enkele ‘overige prestaties’. Bijvoorbeeld een ‘intercollegiaal overleg’ door een zorgverlener met een eigen praktijk.

ZPM tarieven
Er zijn in het ZPM veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen ervan o.a. rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de zorgverlener. Een GZ psycholoog is bijvoorbeeld duurder dan een psycholoog.
 • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
 • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
 • De “Setting”, oftewel de plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk. Voor Silver Psychologie geldt de setting: Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.


 

Planning = Realisatie
Bij Silver Psychologie hanteren wij het principe ‘Planning = Realisatie’. We gaan er hierbij vanuit dat de geplande tijd in de agenda ook besteed wordt aan uw consult. Als de afspraak 15 minuten of meer afwijkt, moet uw behandelaar deze afspraak aanpassen, zodat er niet te veel of te weinig tijd gefactureerd gaat worden bij uw ziektekostenverzekeraar. Het is wettelijk geregeld dat afwijkingen minder dan 15 minuten niet aangepast dienen te worden.


Folders zorgprestatiemodel
Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel en de veranderingen, kunt u onderstaande folders bekijken:

Filmpje ZPM: Zorgprestatiemodel - YouTube
 

zorgprestatiemodel
 

Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten in 2022
Een overzicht van zorgverzekeraars waarmee wij wel of geen contract hebben, kunt u op onze website inzien.  Ga hiervoor naar: www.silverpsychologie.nl/contracten-met-zorgverzekeraars?

Indien wij geen contract hebben met uw verzekeraar, dan declareren wij de door de NZA wettelijke bepaalde maximumtarieven. 
Vergoedt uw zorgpolis niet 100% van de nota bij ongecontracteerde zorg? Dan ontvangt u van ons een korting op uw rekening. U heeft geen eigen bijdrage voor de zorg.

 • Bij de meeste polissen krijgt u minimaal 75% vergoed bij ongecontracteerde zorg en dan hoeft u het gedeelte dat niet wordt vergoed niet zelf aan ons te betalen.

Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de kosten en vergoedingen in de informatiebrieven. Vraag dit altijd na bij uw zorgverzekeraar. LET OP: houd u rekening met uw eigen risico. 

Kind & Jeugd
In 2022 hebben wij met de volgend gemeenten c.q. regio’s contracten:

 • Regio Hart van Brabant
 • Regio West Brabant Oost
 • Regio Zuid Oost Utrecht

Silver Psychologie wikkelt de financiële declaratie verder met uw gemeente af. De vergoeding voor jongeren tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Voor de regio’s waarmee wij geen contracten hebben geldt dat de behandelingen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is dan wel alsnog mogelijk om te kiezen voor een behandeling. Echter worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. U dient de kosten hiervan dus zelf te betalen.

Niet nagekomen sessies
Als u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen, raden we u aan dit te doen langer dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Wanneer u dit later doet, wordt deze bij u in rekening gebracht. Dit geldt ook bij ziekte en andere gevallen van overmacht.
Een niet nagekomen sessie kost € 75,- 

Als u bij annulering geen medewerker aan de telefoon krijgt, dient u de voicemail in te spreken, zodat voor ons duidelijk is hoe laat de afmelding plaatsvond. Als u geen voicemail kunt inspreken, is afmelding via e-mail mogelijk via info@silverpsychologie.nl. (wij adviseren u om geen gevoelige medisch inhoudelijke informatie naar ons te mailen, maar alleen uw verzoek). Wanneer u een groepsbijeenkomst niet kunt bijwonen, meldt u deze dan graag twee werkdagen eerder af.
 

Particulier:

De kosten voor GGZ zorg die niet tot het basispakket behoort, bedraagt in 2022 en 2023 € 117,33,- per 60 minuten.

Het maximumtarief voor niet-basispakketzorg consult in de GGZ is door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgesteld op €124,16 (prestatiecode OV0012). U kunt dit terugvinden in bijlage 1 van Het maximumtarief voor niet-basispakketzorg consult in de GGZ is door de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) vastgesteld op €124,16 (prestatiecode OV0012). U kunt dit terugvinden in bijlage 1 van de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg TB/REG-23625-02


Verwijsbrief van uw huisarts of erkende verwijzer
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of andere erkende verwijzer. Bij kinderen onder de 18 mag dit ook een beschikking van de gemeente zijn. Op deze verwijsbrief moet een datum staan van voor de intake, anders is de zorg onverzekerd. U zou deze dus voorafgaand aan de intake moeten ontvangen van uw verwijzer. Op deze verwijsbrief wordt door uw huisarts en/of POH-GGZ genoteerd welk type zorg u bij ons kunt ontvangen.

Aan de verwijsbrief worden specifieke eisen gesteld. Deze zijn bekend bij uw huisarts of andere erkende verwijzer. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw verwijzer.

Kosten en vergoedingen 2021
Voor een overzicht van de kosten en vergoedingen in 2021, kunt u hier terecht: